skierniewickie.pl

47. sesja Rady Miasta (31.01.2014)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/2013 z XLVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 20 grudnia  2013 roku. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 391 o powierzchni 19 m 2 położonej przy ul. Różanej w Skierniewicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 126/54 o powierzchni 0,8106 ha, położonej przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach (obręb 18). 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skierniewice.                                     10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Skierniewice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 września 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice.                   13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej wzakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach na użycie herbu Miasta Skierniewice. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Skierniewicach na użycie herbu Miasta Skierniewice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Akademii Kulturalno – Sportowej ,,VIKTORIA” w Skierniewicach na użycie herbu Miasta Skierniewice.
21. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2013 rok oraz planów pracy Komisji na 2014 rok.  
22. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim  za 2013 rok.
23. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 11 grudnia 2013 roku  do 21 stycznia  2014 roku. 
24. Interpelacje i zapytania radnych. 
25. Wolne wnioski i oświadczenia. 
26. Sprawy  różne.
27. Zamknięcie sesji
dobry
Ocena:
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
  • Bardzo słaba fonia .

    ro2014-02-16 13:18:49