skierniewickie.pl

Skierniewice: 24. sesja rady miasta

21 kwietnia w sali konferencyjnej hali OSiR przy ul. Pomologicznej 10 odbyła się 24. sesja rady miasta. Zapraszamy do oglądania zapisu wideo z tego posiedzenia. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Uwagi do porządku dziennego. 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2016 z XXIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 7 kwietnia 2016 roku. 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Skierniewicach. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach. 7. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach. 9. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach. 11. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa i Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, S. Domarasiewicza, Warszawską i Grabina. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszar położony w rejonie ulicy Warszawskiej oraz obszar położony pomiędzy ulicami: Aleją prof. Szczepana A. Pieniążka i Graniczną. 17. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Skierniewice. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 1446,62 m2 wraz z przynależnym garażem o powierzchni użytkowej 20,29 m2 oraz udziałem wynoszącym 146691/205861 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 385/3 o pow. 0,6112 ha, położonej przy Alei Niepodległości 4 w Skierniewicach i lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 591,70 m2 wraz z udziałem 59170/205861 części zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 385/3. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 37/11, 69/21 i 69/23 o łącznej powierzchni 0,1857 ha, (obręb5) położonej przy ul. Kwiatowej w Skierniewicach. 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Skierniewicach. 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Skierniewicach. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego. 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 2020. Załącznik do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz w wersji elektronicznej 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice. 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice. 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice. 29. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. 30. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście Skierniewice za rok 2015. 31. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVI/127/11 Rady Miasta Skierniewice dnia 30 września 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice. 32. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 30 marca 2016 roku do 12 kwietnia 2016 roku. 33. Interpelacje i zapytania radnych. 34. Wolne wnioski i oświadczenia. 35. Sprawy różne. 36. Zamknięcie sesji
dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz