skierniewickie.pl

Skierniewice: XXV sesja rady miasta

Iście ekspresowy przebieg miała 25. sesja rady miasta Skierniewice, która odbyła się 19 maja. W trakcie obrad przegłosowano m.in. przyznanie dodatkowych środków na inwestycje w Radiu RSC. Zapraszamy do oglądania całości z obrad. Porządek dzienny: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Uwagi do porządku dziennego. 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 21 kwietnia 2016 roku. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej w latach 2016-2017”. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony pomiędzy ulicami: Strykowską, Słoneczną i Placem Św. Floriana. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony w narożniku ul. 1-go Maja i Placu Dąbrowskiego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 34/2 i 35/2 o łącznej powierzchni 0,0651 ha, (obręb 13) położonej przy ul. Zadębie w Skierniewicach. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (Castorama). 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania przez Miasto Skierniewice działalności polegającej na świadczeniu usług HOT SPOT (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice. 18. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. 19. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2015. materiał przesłany w wersji elektronicznej oraz do wglądu w Biurze Rady Miasta 20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 13 kwietnia 2016 roku do 10 maja 2016 roku. 21. Interpelacje i zapytania radnych. 22. Wolne wnioski i oświadczenia. 23. Sprawy różne. 24. Zamknięcie sesji.
dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz