skierniewickie.pl

SML-W Standard w Skierniewicach

Poniedziałek 18.06.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa STANDARD z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Kopernika 5, działająca na lokalnym rynku nieruchomości nieprzerwanie od 1989 r. oferuje dla Wspólnot Mieszkaniowych administrowanie nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub niemieszkalnym o dowolnej powierzchni.

Spółdzielnia specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi zasoby Spółdzielni, a także będącymi własnością Wspólnot Mieszkaniowych. Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości. Współpracujemy z wieloma rekomendowanymi firmami świadczącymi usługi w zakresie pogotowia wodno-kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego i domofonowego, a także specjalistami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Standardowy zakres czynności zawartych w ofercie podzielić należy na cztery obszary:

1. Obsługa administracyjna:

 • weryfikacja stanu faktycznego i prawnego przejmowanej nieruchomości, w tym:
 • - audyt dokumentacji technicznej,
 • - bezpośredni kontakt mieszkańców z dedykowanym administratorem;
 • zawieranie, rozwiązywanie i negocjowanie zmian umów zawartych z dostawcami mediów, w tym: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, gazu, a także nadzór nad prawidłową realizacją umów z dostawcami mediów;
 • kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa nieruchomości, ubezpieczenia od szkód losowych i o.c. (proces zgłaszania i likwidacji szkód);
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli;
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie zebrań Wspólnoty, w tym także przygotowywanie właściwej dokumentacji;
 • wysyłanie zapytań ofertowych, gromadzenie ofert i prowadzenie procedur wyboru usługodawców i wykonawców przy ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty;
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych;
 • realizacja działań wynikających z rocznego planu gospodarczego oraz planu remontów zatwierdzonych uchwałami Wspólnoty;
 • działania ukierunkowane na powiększenie pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam.

2. Obsługa finansowo-księgowa:

 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami mediów oraz rozrachunków publiczno-prawnych;
 • ewidencja księgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, monitoring stopnia realizacji założeń przyjętego planu gospodarczo-finansowego;
 • dokonywanie płatności bezgotówkowych poprzez rachunek bankowy Wspólnoty;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego i planu remontów;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, sporządzanie sprawozdań do GUS.

3. Obsługa prawna:

 • opracowywanie regulaminów i projektów uchwal dotyczących Wspólnoty;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z pozasądową i sądową windykacją należności (koszty opłat sądowych i zastępstwa procesowego ponosi Wspólnota);
 • wykonywanie czynności zmierzających do wyegzekwowania zasądzonych kwot za pośrednictwem właściwych organów egzekucyjnych (koszty egzekucji komorniczej obciążają Wspólnotę);
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji samorządowej, osobami prawnymi i osobami fizycznymi;
 • weryfikacja stanów prawnych i korygowanie błędów związanych min. z nieprawidłowym obliczeniem udziałów w części wspólnej;
 • przygotowywanie i weryfikacja zapisów umów w zakresie zgodności z obowiązującym prawodawstwem;
 • dochodzenie wydania pełnej dokumentacji od poprzedniego zarządcy.

4. Obsługa techniczno-budowlana:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej Wspólnoty i książki obiektu budowlanego;
 • przeprowadzanie okresowych odczytów stanów urządzeń pomiarowych w lokalach;
 • tworzenie planów przeglądów okresowych stanu technicznego oraz zlecanie ich przeprowadzenia właściwym wykonawcom;
 • kontrola nad utrzymaniem należytego stanu czystości oraz porządku w budynku i na terenach do niego przyległych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu usuwania awarii oraz ich skutków;
 • nadzór nad firmami realizującymi prace budowlane na terenie nieruchomości.

Wszystkie działania realizowane są na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawne zawarte w „Ustawie o własności lokali", „Ustawie o gospodarce nieruchomościami", „Kodeksie cywilnym", „Prawie budowlanym" i innych w sposób zgodny z zasadami etyki, a także w warunkach przyjaznych dla Zarządu Wspólnoty oraz przy jego pełnym zaangażowaniu.

Więcej informacji można uzyskać:

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz