skierniewickie.pl

Ciepło z geotermii w Skierniewicach

Wtorek 03.11.2020

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, ponieważ aż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką.

W naszym kraju występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najwyższy potencjał techniczny ma właśnie energia geotermalna. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok co stanowi około 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło.

Niezwykle ważne jest, że w Polsce regiony o optymalnych warunkach geotermalnych w dużym stopniu pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji miejskich, terenów wiejskich, obszarami uprzemysłowionymi oraz na obszarach intensywnych upraw rolniczych. Na terenach zasobnych w energię wód geotermalnych leżą na przykład Warszawa, Łódź, Toruń, Płock czy Szczecin. Ponad 220 tys. km2 obszaru Polski pokryte jest basenami sedymentacyjnymi Prowincji Centralno- Europejskiej zawierającymi wody termalne w zbiornikach kambryjskim, dewońsko-karbońskim cechsztyńskim, triasowym, dolnopermskim jurajskim i kredowym.Dla mieszkańców Skierniewic i okolicy najistotniejszym jest basen jurajski, który zawiera zbiorniki wód geotermalnych w piaszczystych utworach dolnej jury (liasu).
Zbiorniki liasowe są eksploatowane między innymi przez zakład geotermalny w Mszczonowie. Z tego zbiornika może skorzystać również Geotermia Toruńska oraz projektowane zakłady geotermalne w Skierniewicach i w Żyrardowie.

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce zależy od prawidłowego opracowania projektów gwarantujących konkurencyjność ekonomiczną i ekologiczną geotermii w stosunku do innych nośników energii. Projekty te powinny być ukierunkowane na kompleksowe, maksymalne wykorzystanie energii geotermalnej niskotemperaturowej (ciepło), w restrukturyzacji polskiej gospodarki, usług i rolnictwa, szczególnie dla zabezpieczenia samowystarczalności energetycznej poszczególnych gmin, co jest koniecznością i szansą rozwoju Polski w XXI wieku.

Źródła geotermalne to najlepsze źródła energii odnawialnej: są bezemisyjne, nie generują odpadów, nie ingerują w krajobraz, są bezpieczne i stabilne. Niestety, przynajmniej na początkowym etapie są drogie, co jest główną rozterką podmiotów samorządowych i biznesowych. Z pomocą przychodzą programy wsparcia (np. program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), jednak aby geotermia mogła w pełni się rozwinąć konieczne jest stworzenie lepszych warunków dla realizacji tego typu inwestycji.


Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje kilka geotermalnych zakładów ciepłowniczych, m.in.: Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard, Mszczonów, Uniejów, Słomniki, Lasek oraz Klikuszowa. W fazie realizacji jest projekt geotermalny w Toruniu.

W Skierniewicach również trwają prace nad utworzeniem zakładu ciepłowniczego opartego na wykorzystaniu wód geotermalnych. Energetyka Cieplna Skierniewice prowadzi prace inwentaryzacyjne w celu sprawdzenia stanu rurociągów geotermalnych, które maja być wykorzystane dla przedsięwzięcia „Budowa Ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1, Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpięcie nowej ciepłowni geotermalnej w sieć cieplną Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach."

Energetyka Cieplna złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę ciepłowni geotermalnej. W ramach zadania znajduje się rekonstrukcja dwóch istniejących odwiertów oraz budowa trzeciego wraz z budową ciepłowni geotermalnej z wymiennikiem termalnym, pompą absorpcyjną i kotłem gazowym.

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i oczekuje na ocenę merytoryczną przez instytucję finansującą – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

dobry
Ocena:
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
  • W Skierniewicach Włodarze przespali Temat Mamy przykład ,,Mszczonowa,, Kiedy były robione Odwierty w Skierniewicach? Jeszcze za Śp. Profesora Pieniążki:

    Jendrek2022-09-20 05:36:45