skierniewickie.pl

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości na os. Widok

Poniedziałek 15.06.2020

ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Szarych Szeregów 21, w północnej części miasta, o powierzchni 1.441 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 749/1,749/3,987/1 obręb 2.dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD 1H/00025294/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka nr ew.749/1,749/3,987/1 obręb 2 o pow.1.441 m2, jednostka ewidencyjna 106301_1M SKIERNIEWICE.

Działka jest zabudowana budynkiem warsztatowo-biurowym po byłej kotłowni osiedlowej o pow. użytkowej 438,93 m2. W budynku usytuowany jest grupowy węzeł cieplny i sieć przesyłowa wewnątrz budynku, które są przeznaczone do likwidacji. Termin likwidacji węzła i sieci przesyłowej wewnątrz budynku przewidywany jest do 31.12.2020r. Z węzła grupowego zasilane są okoliczne budynki wielorodzinne i segmenty przy ul. Szarych Szeregów 5-20. Po likwidacji obecnego węzła segmenty będą zasilane z nowego węzła zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości. Do momentu likwidacji zostanie ustanowiona służebność przesyłu na istniejący węzeł i sieć przesyłową wewnątrz budynku. Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: energię elektryczną, co, cwu, i kanalizację. Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza, która jest zaznaczona na załączonej do ogłoszenia mapce geodezyjnej, na którą zostanie ustanowiona służebność przesyłu. Ostateczny przebieg służebności przesyłu zostanie ustalony przed podpisaniem umowy sprzedaży. Ewentualny Nabywca wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na obecny i nowy przebieg sieci i lokalizację 2-ch nowych węzłów oraz wyraża zgodę na budowę nowych sieci i węzłów. Lokalizacja nastąpi wg. wskazań EC.SP. z o.o. w uzgodnieniu z Nabywcą. Ewentualny Nabywca wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie przedmiotowej nieruchomości do 28 lutego 2021 r. Przy czym koszty używania w tym okresie (podatek od nieruchomości, wody, prądu, wywóz nieczystości ) będzie ponosiła EC. Sp. z.o.o. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Szarych Szeregów.

Lokalizacja: Skierniewice ul. Szarych Szeregów 21.

Konieczne jest dokonanie wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży, której można dokonywać w dni robocze w godzinach 700 – 1400 po uprzednim ustaleniu terminu wizji z K-kiem WSC pod nr. tel. 046 833 59-90

Cena wywoławcza nieruchomości z uwzględnieniem służebności przesyłu wynosi 646.400,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych). Cena nie zawiera podatku VAT.

1.Oferta winna zawierać:
-dane i adres oferenta, telefon kontaktowy,
-datę sporządzenia oferty,
-własnoręczny podpis oferenta,
-dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania uczestników przetargu(odpis z właściwego rejestru,
pełnomocnictwo do reprezentacji),
-dowód wniesienia wadium
- oświadczenia – załączniki 1-5 stanowiące załączniki do Regulaminu Sprzedaży Nieruchomości EC. Sp. z.o.o

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 64.640,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych). Wadium wnoszone jest w walucie polskiej najpóźniej na cztery dni robocze przed datą przetargu przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Skierniewicach: Bank Milenium Nr 52 1160 2202 0000 0001 2085 9831. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Skierniewicach.
3.Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Szarych Szeregach 21'' do dnia 30.06.2020r do godz. 10.00
4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2020r o godz. 10.15 w obecności oferentów na sali konferencyjnej
w siedzibie Spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.
5.Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, zostanie przeprowadzony przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. O terminie i warunkach przetargu ustnego organizator powiadomi oferentów pisemnie.
6.Wadium przepada na rzecz EC Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty lub zamknięcia przetargu.
7.Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet sprzedaży działki. Wadium przepada na rzecz
EC Sp. z o.o. jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
8.Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona wysokość ceny będzie wyższa od ceny wywoławczej.
9.Wynik przetargu uznaje się za ważny po jego akceptacji przez Zarząd Spółki.
10.Szczegółowych informacji na temat nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać
w Wydziale Sieci Cieplnych tel. 046 833 59-90.
11.EC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wezwania oferentów, którzy wnieśli w wymaganym terminie wadium, do złożenia wyjaśnień, jeżeli oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, a także do jej uzupełnienia jeżeli jest niekompletna, przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty bez ponoszenia jakichkolwiek skutków formalno- prawnych.
12.Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
13.Regulamin sprzedaży nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

Skierniewice 15.06.2020r.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz