skierniewickie.pl

V sesja Rady Miasta Skierniewice

Czwartek 21.02.2019

W ostatni czwartek lutego (28.02) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej OSiR przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2019 z IV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Skierniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/79/2014 Rady Miasta Skierniewice dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Skierniewicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 670/1 o powierzchni 0,0110 ha i 670/2 o powierzchni 0,0110 ha, położonej przy ul. Brackiej i Paczkowskiego w Skierniewicach (obręb 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Skierniewice.
14. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Skierniewice za rok 2018.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2018.
16. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 15 stycznia 2019 roku do 18 lutego 2019 roku.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie sesji.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz