skierniewickie.pl

IV Bieg z PSYjacielem

Wtorek 28.09.2021

W niedzielę, 10 października odbędzie się IV Bieg z PSYjacielem. Miłośników zwierząt zapraszamy na spacer/bieg z podopiecznymi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach.

Realizowana impreza ma charakter wielowymiarowy, a głównym akcentem jest:
- popularyzacja opieki nad psami
- aktywny wypoczynek w towarzystwie psa
- przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
- dobroczynny charakter imprezy- całość opłat startowych zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji Pomocy Zwierzętom ROKA

Dodatkowo podczas imprezy będzie można porozmawiać z behawiorysta, będzie zorganizowany Bazarek, z którego dochód przekazany zostanie na cele statutowe Fundacji ROKA.

Regulamin IV Biegu z PSYjacielem – 10.10.2021 r.

I. Cel organizowanej imprezy.
1. Popularyzacja adopcji psów
2. Popularyzacja opieki nad psami, aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa; przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
3. Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji z psem.

II. Organizatorem zawodów jest Fundacja Pomocy Zwierzętom Roka w Skierniewicach
Współorganizatorzy: Ośrodek Sport i Rekreacji w Skierniewicach, ZUM Skierniewice

III. Termin i miejsce imprezy
1. 4 październik 2020 r. (niedziela ) Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach ul. Pamiętna 16
Bieg/spacer odbędzie się w lasku za schroniskiem.
2. Czas trwania imprezy:
- biuro zawodów otwarte od godz. 8:00
- oficjalne rozpoczęcie imprezy godz. 9:45
- bieg startuje o godz. 10:00
- spacer startuje o godz 12:00

IV. Charakterystyka imprezy, trasa i dystans
1. W biegu można startować samemu z psem, z psem rodziną lub przyjaciółmi :
Bieg główny – 3,5 km
Spacer – 3,0 km
Brak limitu czasowego
Trasa biegu zostanie odpowiednio oznakowana. Szczegóły trasy będą podane w późniejszym terminie.
2. Każdy z uczestników, który wyrazi chęć do pokonania dystansu z psem, otrzyma od wolontariusza psa/sukę do wspólnego biegu/spaceru.
3. Podczas biegu/spaceru z psem należy przede wszystkim skupić się na podopiecznym tak aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla zwierzęcia
4. Każdy z uczestników zobowiązany jest słuchać rad i zaleceń wolontariusza na temat zwierzęcia, które otrzymuje do biegu/spaceru.
5. Na linię startu należy udać się z wolontariuszem oraz wybranym psiakiem
6. Każda para (biegacz/spacerowicz – pies) staruje osobno
7.Na trasie biegu uczestnicy zobowiązani są do zachowanie bezpiecznej odległości między sobą, a w razie przepuszczania innych zawodników, do ustąpienie im przejścia i nie dopuszczenia do kontaktu bezpośredniego psa/suki z psem/suką
8. Po ukończeniu biegu/spaceru od zawodników wolontariusze będą odpierać psy/suki i odprowadzać do boksów
9. Limit uczestników - 300

V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa każdego z zawodników w zawodach jest:
- dokonanie wpłaty cegiełki na konto Fundacji Pomocy Zwierzętom Roka do dn. 1 października 2020 r. lub wpłaty w dniu biegu/spaceru w Biurze Zawodów,
- podpisanie oświadczenia o:
*oświadczenie o przestrzeganiu niniejszego regulaminu,
*oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za psa/suki podczas biegu/spaceru
*oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za osoby małoletnie,
* oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika wydarzenia w trakcie trwania pandemii COVID-19,
2.. Osoby, które dokonały wpłaty za bieg/spacer na konto Fundacji Pomocy Zwierzętom Roka przedkładają dowód wpłaty darowizny.
3. Za osoby małoletnie wszelkie oświadczenia podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
4.Brak podpisania któregokolwiek z oświadczeń jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa z imprezy biegowej/spacerowej przez uczestnika, w takim wypadku opłata startowa nie będzie zwracana. Nie ma możliwości podpisania oświadczeń w imieniu innej osoby
5. Uczestnicy są zobowiązaniu do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

VI. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Za zgłoszenie do biegu/spaceru uznaje się fakt wpłaty cegiełki na konto Fundacji Pomocy Zwierzętom Roka lub wpłata cegiełki w dniu biegu /spaceru w Biurze Zawodów
2. Po wpłaceniu cegiełki na rzecz Fundacji Pomocy Zwierzętom Roka zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej
3. Wysokość cegiełki dla biegu/spaceru wynosi minimum 20 zł . Wpłaty dokonuje się na konto Fundacji Pomocy Zwierzętom Roka
Bank BGŻ BNP PARIBAS 10160014621840817210000001
z dopiskiem „darowizna – Bieg z PSYjacielem „
lub w dniu startu w biurze zawodów.
4. Pakiet startowy zawiera numer startowy służący do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach.
5.Biuro Zawodów będzie mieścić się w namiocie zlokalizowanym na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach ul. Pamiętna 16 z oznaczeniem Biuro Zawodów. Biuro czynne w niedzielę 4 października od godziny 8:00
6.Odbiór pakietów startowych od godziny 8:00
VII. Dobroczynny wymiar imprezy biegowej/spacerowej Bieg z PSYjacielem
1. Wszystkie środki finansowe pochodzące z wpłat cegiełek przekazane zostaną na cele statutowe Fundacji Pomocy Zwierzętom ROKA w Skierniewicach
2. Potwierdzenie przekazania środków na Fundacji Pomocy Zwierzętom ROKA w Skierniewicach zostanie opublikowane na stronie http://schroniskoskierniewice.pl oraz FB do 7 dni po zakończeniu biegu
3. W przypadku nie ukończenia biegu/spaceru lub rezygnacji z zawodów przez uczestnika uzyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji Pomocy Zwierzętom ROKA w Skierniewicach

VIII. Świadczenia organizatora
1. W ramach opłaty startowej każdy z uczestników otrzymuje:
a) Prawo wzięcia udziału w Biegu z PSYjacielem
b) Pakiet startowy
c) Podstawową opiekę medyczną podczas trwania zawodów
2. Każdy pakiet startowy zawiera: numer startowy
3. Numer startowy jest numerem bezzwrotnym, po zakończeniu biegu numer pozostaje w pełnej dyspozycji zawodnika.
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie.

IX. Ochrona danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
2) Dane osobowe Uczestników biegów/spacerów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień.
3) Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zawodnik zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu/spaceru, w którym zawodnik startował.
4) Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
5) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
6) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
7) Dane kontaktowe, mogą być wykorzystane w celach marketingowych przez Organizatora.
8) Uczestnik upoważnia Organizatora do bezpłatnego ich wykorzystania.

X. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie kwestie rozstrzyga Organizator

 

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz