skierniewickie.pl

I Porankowy Półmaraton Leśny

Poniedziałek 19.08.2019

W niedzielę 15 września odbędzie się I Porankowy Półmaraton Leśny. Biegacze ze Skierniewic i okolicznych miejscowości zmierzą się w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Organizatorem imprezy jest Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk oraz Stowarzyszenie - Razem dla Skierniewic.

Regulamin biegu:

I. ORGANIZATOR
Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk,
Stowarzyszenie - Razem dla Skierniewic.
Patronat:
Prezydent Miasta Skierniewice: Krzysztof Jażdżyk
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
Nadleśnictwo Skierniewice
MLKS WIDOK Skierniewice
Naczelnik:
p. Marcin Sarna

II. CEL
1. Obchody jubileuszu 5-lecia funkcjonowania Skierniewickich Poranków Biegowych
2. Popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy ruchu.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 września 2019r
2. Program szczegółowy
7:30 - otwarcie biura zawodów (budynek klubu MLKS WIDOK Skierniewice ul. Nowobielańska)
9:30 - zamknięcie biura zawodów
10:00 – start biegu
12:30 - dekoracja zwycięzców
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane przy wjeździe do lasu na przedłużeniu ul. Nowobielańskiej
4. Długość trasy:
dystans 21,0975km, trasa: drogi leśne i gruntowe.
Limit czasu 2:30 minut.
5. Elektroniczny pomiaru czasu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy powyżej 16 roku życia,
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie przez stronę internetową www.chronotex.pl do 11.09.2019 (włącznie), jak również w dniu biegu w biurze zawodów,
2. Limit uczestników w biegu wynosi 70 osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Opłata startowa za udział w biegu :
- do terminu zgłoszeń przez stronę - 20zł
- płatność w dniu zawodów- 40zł
Członkowie Skierniewickiego Stowarzyszenia OLIMPIJCZYK przy zapisach na bieg otrzymują zniżkę 50%.
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a) numer startowy,
b) chip do pomiaru czasu
c) pamiątkowy medal
d) upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w budynku klubu MLKS WIDOK Skierniewice ul. Nowobielańska i będzie czynne w dniu zawodów od 7:30 do 9:30.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Puchary za trzy pierwsze miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn OPEN.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu „I Porankowy Półmaraton Leśny"
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących biegu, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

dobry
Ocena:
Nowy komentarz
*Wpisz treść komentarza:
Wpisz treść komentarza
*Podpis:
Wpisz podpis
*Wpisz kod z obrazka:
Wpisz kod z orazka
Anuluj
*Pola wymagane