skierniewickie.pl

Kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice

Poniedziałek 25.11.2019

W najbliższy czwartek, 28 listopada na Sali konferencyjnej OSiR przy ul. Pomologicznej 8 odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Skierniewice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2019 z XIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 17 października 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice, na których zamieszkują mieszkańcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Skierniewice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek dziennej opłaty targowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 198/19 o powierzchni 0,2320 ha, położonej przy ul. Feliksów w Skierniewicach (obręb 12).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD- KAN" Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych w granicach miasta Skierniewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Trzcińskiej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Witkacego i Ignacego Prądzyńskiego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Młynarską, Nasturcjową, Gladioli, Storczykową i Hortensji.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Skierniewice w 2020 roku.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/44/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Skierniewicka Karta Seniora" na terenie Miasta Skierniewice.
29. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia na terenie Miasta Skierniewice działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS".
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Szaniec" w Skierniewicach.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach i Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach.
35. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2018/2019. / materiał w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta
36. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024" za lata 2017-2018.
37. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 1 października 2019 roku do 15 listopada 2019 roku.
38. Interpelacje i zapytania radnych.
39. Wolne wnioski i oświadczenia.
40. Sprawy różne.
41. Zamknięcie sesji.


Materiały procedowane podczas posiedzenia dostępne są pod linkiem TUTAJ

bardzo dobry
Ocena:
Nowy komentarz
*Wpisz treść komentarza:
Wpisz treść komentarza
*Podpis:
Wpisz podpis
*Wpisz kod z obrazka:
Wpisz kod z orazka
Anuluj
*Pola wymagane