skierniewickie.pl

Informacja dla rolników o zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego jako środka nawozowego

Piątek 24.01.2020

Ogłoszenie ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w Skierniewicach:

W wyniku eksploatacji Oczyszczalni ścieków, w części osadowej ciągu technologicznego wytwarzany jest odpad w postaci ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, kod odpadu: 19 08 05, który ze względu na swój skład chemiczny, w myśl obowiązujących przepisów prawnych, może być przekazywany do odzysku w celu nawożenia lub ulepszania gleby.

W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, „WOD-KAN" sp. z o.o. zaprasza rolników, chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 art. 96 z późn.zm), odzysk komunalnych osadów ściekowych poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie polega na ich stosowaniu:
1. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5. do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Komunalne osady ściekowe w celach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 mogą być stosowane bez konieczności uzyskania przez władającego gruntami zezwolenia lub rejestracji.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:
- na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków, - na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
- na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
- na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5m poniżej powierzchni gruntu;
- na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
- na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
- na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
- na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
- na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
- na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
- na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami .
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstające na Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz.257) r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, są poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium.

Ustabilizowany komunalny osad ściekowy.
Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi. Osad spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania. Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne a jednocześnie są bezpieczne pod względem sanitarnym. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz
dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów. Osad ma postać ziemistą, więc łatwo go równomiernie rozprowadzić na powierzchni gruntu poprzez zaoranie. Osady wprowadza się do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu (zakaz składowania osadu na polu!).

ZWiK „WOD-KAN" w Mokrej Prawej zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady, określi dawkę, jaka ma być zastosowana na konkretnych działkach oraz transport komunalnych osadów ściekowych na pola. Zagospodarowanie naszych osadów jest całkowicie bezpłatne.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do zgłaszania się do naszej Spółki w Mokrej Prawej 30 w godzinach od 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku, z aktualnym wypisem z rejestru gruntów i ew. z umową dzierżawy. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. (46) 833 38 08 wew. 57.

 

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz